Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ekologiczne certyfikaty dla grup podmiotów

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Określono wzór certyfikatu dla podmiotów, grup podmiotów i eksporterów w państwach trzecich dotyczących produktów, które mają być przywożone do UE jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji. Wzór został określony w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1378 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającego niektóre przepisy dotyczące certyfikatu wydawanego podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich zaangażowanym w przywóz produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji do Unii oraz ustanawiające wykaz uznanych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848. 

Certyfikat może być wydany przez organy kontrolne i właściwe, uprawnione jednostki certyfikujące, uznane na mocy odpowiednich przepisów rozporządzenia 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia 2021/1378, certyfikat:

„a) jest wydawany w formie elektronicznej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, przy użyciu zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (TRACES), o którym mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715;

b) umożliwia identyfikację:

(i) podmiotu, grupy podmiotów lub eksportera objętego certyfikatem, w tym wykazu członków grupy podmiotów;

(ii) kategorii produktów objętych certyfikatem, sklasyfikowanych w taki sam sposób jak określono w art. 35 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/848; oraz

(iii) okresu swojej ważności;

c) zaświadcza, że działalność podmiotu, grupy podmiotów lub eksportera jest zgodna z rozporządzeniem (UE) 2018/848; oraz

d) jest aktualizowany w razie wystąpienia zmian zawartych w nim danych”.

Określono także co powinien zawierać wykaz uznanych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, a są takie informacje jak:

„a) nazwa i numer kodu organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej;

b) kategorie produktów określone w art.35 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/848, dla każdego państwa trzeciego;

c) państwa trzecie, z których pochodzą kategorie produktów, pod warunkiem że te państwa trzecie nie są jeszcze objęte w odniesieniu do danej kategorii produktu lub danego produktu umową w sprawie handlu produktami ekologicznymi zgodnie z art. 47 rozporządzenia (UE) 2018/848 lub uznaniem równoważności zgodnie z art. 48 tego rozporządzenia;

d) okres uznania; oraz

e) w stosownych przypadkach–wyjątki od uznania” (art. 2 rozporządzenia 2021/1378). 

Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 1 stycznia 2022 r.

Pełen tekst rozporządzenia 2021/1378 dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0024.01.POL&toc=OJ:L:2021:297:TOC


 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego jak efektywnie poszukiwać nowelizacji prawa żywnościowego i gdzie znaleźć aktualne wersje aktów prawnych? Zapisz się na szkolenie! 

https://foodfakty.pl/praktyczne-stosowanie-prawa-zywnosciowego-isap-eur-lex-wskazowki-dla-technologow-zywnosci-2

Interesują Cię projekty zmian w prawie żywnościowym? Chcesz wiedzieć jakie nowelizacje szykują ustawodawcy w UE i w Polsce? Zapisz się na szkolenie, na którym dowiesz się, gdzie publikowane są projekty aktów prawnych!

https://foodfakty.pl/sledzenie-projektow-zmian-w-krajowym-oraz-unijnym-prawie-zywnosciowym 

 

Wybierz obszar: Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn