Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Inspekcja Handlowa - Wyniki kontroli jakości handlowej jaj spożywczych oferowanych w opakowaniach

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Celem przeprowadzonych działań była ocena jakości handlowej jaj kurzych klasy A oraz innych jaj spożywczych w stosunku do obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.

Kontrolą objęto 530 partii jaj, w tym:

- 513 partii jaj kurzych klasy A o łącznej wartości 59 tys. zł, z których zdecydowana większość (491 partii) miała oznaczenie klasy wagowej2 ,

- 17 partii jaj przepiórczych.

Łącznie zakwestionowano 104 partie jaj (co stanowiło 19,6 proc. ogółem ocenionych), w tym najwięcej z powodu niewłaściwego oznakowanie (73 partie stanowiące 13,8 proc. partii ocenionych).

Nieprawidłowości stwierdzono w 62 placówkach (37,8 proc. ogółem skontrolowanych), tj.:

- 32 sklepach należących do sieci handlowych,

- 24 sklepach spoza sieci handlowych,

- 5 hurtowniach,

- 1 magazynie centralnym sieci handlowej.

Oznakowanie jaj kurzych

Ogółem inspektorzy zakwestionowali oznakowanie 67 spośród 509 partii jaj kurzych (13,2 proc. ocenionych), w tym:

- 54 partii ze względu na nieprawidłowe oznakowanie opakowań (11,3 proc.) – stwierdzone nieprawidłowości były zróżnicowane, od wprowadzającego w błąd oznakowania co do metody chowu kur niosek lub innych właściwości produktu, po brak niektórych obowiązkowych informacji lub zamieszczanie ich niezgodnie z przepisami prawa,

- 14 partii ze względu na oznakowanie nieprawidłowo wydłużoną datą minimalnej trwałości3 (2,6 proc.) – dłuższą od jednego do kilku dni,

- 8 partii ze względu na niewłaściwe oznakowanie na skorupie (1,5 proc.) – stwierdzanymi nieprawidłowościami były: brak oznaczenia kodem producenta lub nieczytelność tego kodu (np. słabo odbite cyfry i litery).

Oznakowanie jaj przepiórczych

Ocenie poddano 17 partii jaj przepiórczych, w wyniku czego zakwestionowano 6 partii (35,3 proc. w tej grupie produktów).

Weryfikacja klasy wagowej jaj kurzych

W toku kontroli, na podstawie przeważenia jaj z 243 partii, stwierdzono niewłaściwą klasyfikację wagową w przypadku 25 partii, tj. 10,3 proc. skontrolowanych w tym zakresie.

Ocena cech jakości jaj kurzych

W toku kontroli oceniono cechy jakości 13 partii jaj. Stwierdzono, że 7 partii (53,8 proc. ocenionych w tym zakresie), po uwzględnieniu przepisowych tolerancji, nie spełniało wymagań dla zadeklarowanej klasy A

Podjęte działania

Ustalenia z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

- wydania 44 decyzji o wymierzeniu kar pieniężnych przedsiębiorcom, którzy wprowadzili do obrotu jaja nieodpowiadające przepisom o jakości handlowej, w tym 20 decyzji dotyczących zafałszowania. Łączna kwota kar wyniosła 41,1 tys. zł. W dwóch przypadkach wydano decyzję o odstąpieniu od wymierzenia kary pieniężnej. Na dzień przekazania informacji do UOKiK, część wszczętych postępowań pozostawała w toku;

- nałożenia 8 mandatów karnych na łączną kwotę 3,9 tys. zł za popełnienie wykroczeń, (polegających m.in. na wprowadzeniu do obrotu jaj przeterminowanych, stosowaniu przyrządów pomiarowych bez ważnego dowodu legalizacji);

- wycofania z obrotu jaj o łącznej wartości 5,6 tys. zł (decyzją wojewódzkiego inspektora lub w wyniku własnych działań kontrolowanych przedsiębiorców).

Ponadto skierowano: 43 zawiadomień do właściwych organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych, 10 – do organów nadzoru weterynaryjnego, 7 – do organów nadzoru sanitarnego oraz 1 – do urzędu skarbowego.

Źródło:

 

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe

Autor: Inspekcja Handlowa

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn