Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komisja Europejska będzie edukować o zrównoważonym rozwoju

Kategoria: Biznes

Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Wniosek ma na celu wsparcie państw członkowskich w zapewnianiu dostępu do wiedzy związanej ze zrównoważeniem rozwojem, zmianami klimatu i ochroną środowiska (dotyczy to szkół, szkolnictwa wyższego, organizacji pozarządowych). Opublikowane nowe europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju określają kompetencje konieczne dla zielonej transformacji. Należą do nich między innymi krytyczne myślenie, podejmowanie inicjatywy, poszanowanie natury oraz rozumienie wpływu jaki codzienne działania i decyzje mają na środowisko i klimat na całym świecie.

Wiceprzewodniczący ds. promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: Zaangażowanie młodzieży zrewolucjonizowało sposób, w jaki postrzegamy klimat i środowisko. Dzięki programom - European Solidarity Corps i DiscoverEU wspieramy dążenie do zrównoważonego rozwoju i angażujemy młodzież. Jest to kolejny krok w kierunku skuteczniejszego uwzględniania zrównoważonego rozwoju w programach kształcenia.

Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Maria Gabriel stwierdziła: W całej Europie podejmowane są intensywne wysiłki mające na celu wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych w pozyskiwaniu wiedzy o zrównoważonym rozwoju, walce ze zmianą klimatu i utracie różnorodności biologicznej oraz podejmowaniu działań w tym zakresie. Pragniemy przyłączyć się do tych wysiłków i podjąć współpracę z państwami członkowskimi, dzięki której zrównoważony rozwój znajdzie swoje centralne miejsce w systemach kształcenia i szkolenia. Wszyscy uczący się powinni od najmłodszych lat mieć okazję do tego, aby lepiej zrozumieć kwestie związane ze zrównoważeniem i aby podejmować kroki na rzecz ochrony naszej planety i naszej przyszłości.

We wniosku Komisji wezwano państwa członkowskie do:

  • zapewniania osobom uczącym się, niezależnie od ich wieku, dostępu do wysokiej jakości edukacji i szkoleń na temat zmian klimatu, różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju;
  • uznania, że edukacja na rzecz zrównoważenia środowiskowego zajmuje priorytetowe miejsce w politykach i programach w dziedzinie kształcenia i szkolenia; pozwoli to wspierać sektor edukacji i umożliwić mu przyczynianie się do transformacji ekologicznej;
  • promowania i wspierania podejść do zrównoważonego rozwoju, które obejmują nauczanie i kształcenie się w obrębie całych instytucji; kształtowania wizji, planowania i zarządzania; stawiania na aktywny udział uczniów i pracowników; zarządzania budynkami i zasobami oraz tworzenia partnerstw ze społecznościami lokalnymi i na szerszym poziomie;
  • uruchomienia krajowych i unijnych środków na rzecz inwestycji w zrównoważoną i zieloną infrastrukturę, szkolenia, narzędzia i zasoby w celu zwiększenia odporności i gotowości sektora kształcenia i szkolenia do transformacji ekologicznej.

W ramach badania Eurobarometru jako odpowiedź na pytanie dotyczące najważniejszych priorytetów UE w nadchodzących latach młodzi ludzie w pierwszej kolejności wskazywali na ochronę środowiska i walkę ze zmianą klimatu (67 proc.), a na drugim miejscu znalazła się poprawa poziomu kształcenia i szkolenia (56 proc.). To pokazuje, jak ważne jest podjęcie działań.

Dalsze działania

Wniosek Komisji zostanie omówiony przez państwa członkowskie, a następnie przyjęty przez ministrów edukacji UE. Komisja będzie wspierać wprowadzanie zalecenia w życie w drodze wzajemnego kształcenia się i wymiany między państwami członkowskimi, zainteresowanymi stronami i krajami partnerskimi.

Przebieg procedury

Na etapie opracowywania wniosku Komisja prowadziła szerokie konsultacje na temat aktualnej sytuacji w zakresie możliwości kształcenia się o zrównoważonym rozwoju w UE. W odpowiedzi na przeprowadzoną między czerwcem i wrześniem 2021 r. ankietę publiczną otrzymano ponad 1300 odpowiedzi i 95 dodatkowych stanowisk. Opinie zbierano również w ramach serii internetowych warsztatów konsultacyjnych z udziałem osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki, nauczycieli, badaczy oraz innych zainteresowanych podmiotów i organizacji. Konsultacje wskazały na kluczowe znaczenie kształcenia i treningu we wspieraniu zrozumienia zrównoważenia środowiskowego przez społeczeństwo i podejmowania przez nie odpowiednich kroków.

W ankiecie publicznej, 71 proc. respondentów uznało kształcenie i szkolenie za najważniejszy obszar w tym kontekście. Na drugim miejscu znalazły się organy publiczne i rządy (56 proc.), a dalej media (34 proc.). Za najpilniejszy priorytet uznano zapewnienie nauczycielom, szkoleniowcom, instruktorom społeczno-oświatowym i kadrze akademickiej dostępu do rozwoju zawodowego wysokiej jakości oraz uznania zrównoważonego rozwoju za kwestię przekrojową w programach nauczania i studiów.

GreenComp - Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju >>ZAPOZNAJ SIĘ<<

Źródło: KE

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn