Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Laboratoria urzędowe w dziedzinie zdrowia roślin - nowe przepisy

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Procesy i Technologie

Po blisko roku od chwili sporządzenia oraz po upływie 8 miesięcy od opublikowania, zaczęto stosować nowe przepisy dotyczące akredytacji laboratoriów 

Podstawa prawna

Od 29 kwietnia 2022 r. zaczęły być stosowane nowe przepisy dotyczące laboratoriów urzędowych w dziedzinie zdrowia roślin. Nowelizacja została wprowadzona na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1353 z dnia 17 maja 2021 r. Uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do tego, w jakich przypadkach i na jakich warunkach właściwe organy mogą wyznaczać laboratoria urzędowe, które nie spełniają warunków w odniesieniu do wszystkich metod, które laboratoria te stosują w ramach kontroli urzędowych lub innych czynności urzędowych.  

Istota nowelizacji 

Najważniejszym aspektem nowelizacji jest umożliwienie organom urzędowej kontroli wyznaczenia laboratoriów, które nie spełniają warunków określonych  w art. 37 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/625. Zgodnie z tym przepisem jako laboratorium urzędowe właściwe organy mogą wyznaczyć wyłącznie laboratorium, które funkcjonuje zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025 oraz otrzymało akredytację krajowej jednostki akredytującej działającej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008 (tj. rozporządzenie ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93). Nowelizacja wprowadzona na mocy rozporządzenia 2021/1353 wprowadza jednak wyjątek od tej reguły  w odniesieniu do wszystkich metod laboratoryjnych analiz, badań lub diagnostyki, które labora­toria te stosują w ramach kontroli urzędowych lub innych czynności urzędowych, jako laboratoria urzędowe w dziedzinie zdrowia roślin. 

Wyjątki 

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 2021/1353 taki wyjątek może mieć miejsce pod warunkiem że:

a) laboratoria te dysponują systemem zapewniania jakości gwarantującym uzyskanie wiarygodnych wyników z wykorzys­taniem metod laboratoryjnych analiz, badań lub diagnostyki pozostających poza zakresem ich akredytacji;

b) nieakredytowane metody stosowane przez te laboratoria charakteryzują się odpowiednimi kryteriami dotyczącymi dziedziny zdrowia roślin, określonymi w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2017/625; oraz

c) laboratorium jest już akredytowane w odniesieniu do co najmniej jednej z metod wymienionych w kategoriach, o któ­rych mowa w załączniku, stosowanych na agrofagach należących do tej samej grupy organizmów co agrofag, w odnie­sieniu do którego stosuje się nieakredytowaną metodę.

Pełen tekst rozporządzenia 2021/1353 dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1353 

Wybierz obszar: Badania żywności Inspekcje Państwowe Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Polecane szkolenia

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn