Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Plan Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego wg KE

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Komisja Europejska opracowała Plan Rozwoju dla Rolnictwa Ekologicznego. Jego głównym celem jest wsparcie rolnictwa ekologicznego oraz zwiększenie skali jego produkcji do 25% w stosunku do całej produkcji rolnej w Unii Europejskiej jeszcze przed 2030 r. Rozwój rolnictwa ekologicznego stanowi szczególnie istotny element kompleksowych zmian w Unii Europejskiej takich jak Europejski Zielony Ład, strategia „Od pola do stołu” oraz strategia w zakresie bioróżnorodności. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w komunikacie Komisji „Zalecenia dla państw członkowskich w sprawie ich planów strategicznych dotyczących wspólnej polityki rolnej” COM(2020) 846 final, dostępnym pod adresem:

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/PL/COM-2020-846-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF 

Więcej na temat "Zielonego Ładu" dowiesz się z artykułu:

https://foodfakty.pl/zielony-lad-czyli-neutralnosc-klimatyczna-celem-wieloaspektowej-strategii-ue 

Osiągnięcie skali produkcji ekologicznej rzędu 25% ma zostać urzeczywistnione poprzez realizację 23 konkretnych działań skupionych wokół 3 głównych osi takich jak: zwiększenie konsumpcji, wzrost produkcji oraz dalszy zrównoważony rozwój sektora rolnictwa ekologicznego.  

Oś pierwsza: produkty i żywność ekologiczna dla wszystkich - wzrost popytu oraz zaufania konsumentów.

Jak wskazuje Komisja, przeciętny Europejczyk wydaje na produkty ekologiczne 84 euro w skali roku. Biorąc jednak pod uwagę różnorodny rozkład średniej konsumpcji żywności ekologicznej w poszczególnych w państwach członkowskich, średnia ta waha się w zależności od kraju od 1 aż do 344 euro. Z tego względu, pomimo, iż rolnictwo ekologiczne uważane jest za stosunkowo nowy sektor, charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu. Tylko na przestrzeni ostatnich 10 lat powierzchnia areałów wzrosła z 8.3 mln ha do w 2009 r. do 13.8 mln ha w 2019 r., co oznacza 66% wzrost. W tym samym okresie wartość rynku wzrosła z 18 mld euro do 41 mld euro. 

W ramach tego obszaru Komisja planuje podjąć następujące działania:

 • promowanie rolnictwa ekologicznego oraz logo produkcji ekologicznej tj. „ekoliścia”
 • promowanie ekolingczych stołówek oraz tzw. „zielonych”, ekologicznych zamówień publicznych oraz ekoinnowacji 
 • wspieranie ekologicznych planów dla szkół
 • zapobieganie fałszowaniu żywności ekologicznej oraz budowanie zaufania konsumentów
 • rozwój systemu „traceability”, czyli identyfikowalności produktów
 • zaangażowanie sektora prywatnego.

Oś druga: w kierunku roku 2030 - wspieranie konwersji oraz całego łańcucha dostaw.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku średniej kwoty wydawanej przez statystycznego Europejczyka na żywność ekologiczną, również przeciętna wielkość areałów ekologicznych  wynosząca 8.5% wszystkich upraw, znacząco różni się w przypadku poszczególnych państw członkowskich i waha się od 0.5% aż do ponad 25%. Nowe tendencje wspólnej polityki rolnej zmierzają w kierunku ułatwiania rolnikom przystępowania do systemu certyfikacji ekologicznej np. poprzez możliwość certyfikacji grupowej. 

W ramach tego obszaru Komisja planuje podjąć następujące działania: 

 • zachęcanie do konwersji, inwestycji oraz wymiany najlepszych praktyk 
 • rozwój sektora analiz w celu zwiększenia przejrzystości rynku 
 • wsparcie dla organizacji łańcucha dostaw
 • wspieranie lokalnej, niewielkiej produkcji oraz krótkich łańcuchów dostaw
 • rozwój żywienia zwierząt zgodnie z zasadami ekologicznej produkcji 
 • wspieranie ekologicznej akwakultury.

Oś trzecia: ekologia jako wzór - rozwój wkładu rolnictwa ekologicznego w zrównoważony rozwój.

Redukcja śladu węglowego wytwarzanego przez produkcję rolną stanowi istotny element dążenia Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej, która ma zostać osiągnięta w 2050 roku. Ma to  m.in. zapobiec postępującym zmianom klimatycznym, zmniejszyć emisję dwutlenku węgla oraz wspierać bioróżnorodność. 

W ramach tego obszaru Komisja planuje podjąć następujące działania: 

 • zmniejszenie wpływu na klimat i środowisko 
 • poprawa bioróżnorodności oraz zwiększenie plonów
 • podniesienie dobrostanu zwierząt
 • zwiększenie efektywności wykorzystywanych zasobów.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat produkcji ekologicznej żywności? Zapisz się na webinar https://foodfakty.pl/podstawy-prawne-produkcji-zywnosci-ekologicznej 

Szczegóły planu działań na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego dostępne są pod adresem:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1275 

Pełen tekst komunikatu Komisji w sprawie Planu Rozwoju Rolnictwa ekologicznego dostępny jest pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf 

 

Wybierz obszar: Certyfikacja Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn