Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Warunki Ogólne i Regulamin

Warunki Ogólne i Regulamin Portalu FoodFakty

Portal FoodFakty jest własnością firmy Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, która jest wydawcą portalu FoodFakty. W niniejszym dokumencie wymiennie stosowane będą sformułowania: FoodFakty oraz Portal.

Niniejszy dokument określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z portalu FoodFakty zobowiązujące użytkowników i klientów do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik i klient zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania poniższych zapisów, fakt rozpoczęcia korzystania z dostępnych funkcji Portalu oznacza automatycznie potwierdzenie niniejszych warunków w stosownym zakresie użytkowania. Zasady przedstawione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników zarejestrowanych w portalu, niezarejestrowanych jak również klientów Portalu.

Definicje:

Użytkownik Portalu – każda osoba, która korzysta z portalu FoodFakty bez posiadania konta użytkownika oraz posiadającego konto użytkownika.

Klient Portalu lub Sponsor  – firma lub osoba fizyczna posiadająca umowę o współpracę z wydawcą FoodFaktów, posiadająca konto klienta na portalu i/lub udostępniająca Użytkownikom własne treści w postaci np. artykułów, materiałów do pobrania, webinariów.

Konto użytkownika/czytelnika – darmowe konto czytelnika umożliwiające na dostęp do darmowych materiałów na Portalu w formie plików i webinariów oraz artykułów.

Strefa Premium – odpłatny dostęp do wybranych materiałów

 • 1

Zasady ogólne

 1. Zasady ogólne, wskazane w regulaminie są zbiorem reguł stosowanych przez Portal FoodFakty w odniesieniu do osób, które w jakikolwiek sposób korzystają z portalu wraz z wszystkimi znajdującymi się w jego ramach subdomenami.
 2. Portal FoodFakty zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmian i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników i Klientów o swoich zamiarach. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 3. FoodFakty nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
 4. Informacje umieszczone na portalu są dostępne i darmowe z wyjątkami:

4.1. Odpłatność materiałów jest jednoznacznie określona w opisie i ich uzyskanie wymaga dodatkowego potwierdzenia i wcześniejszej opłaty.

4.2 Dostępność do materiałów wymaga wcześniejszego zaakceptowania przez Klienta/SponsoraDotyczy to Webinariów, gdzie o ostatecznej dostępności do opublikowanych materiałów decyduje ich właściciel ( Klient, Sponsor), który kierując się swoim najlepszym interesem np. ze względu na zasadę konkurencyjności, samodzielnie decyduje o udostępnieniu materiałów osobom zarejestrowanym. Użytkownik rejestrując się na wydarzenie potwierdza zapoznanie się z tym ograniczeniem i wyraża na nie zgodę.

4.3. Dostępność do materiałów jest darmowa, ale ograniczona  do  osób posiadających darmowe konta użytkownika FoodFakty po wcześniejszym zalogowaniu.

 • 2

Ochrona danych osobowych

 1. Osoby przeglądające Portal FoodFakty i subdomeny pozostają anonimowe, chyba że zdecydują się na skorzystanie z oferty i usług firmy, dokonają rejestracji konta, wypełnią formularze kontaktowe, rejestracyjne lub podadzą swoje dane w celu pobrania materiałów umieszczonych na portalu. Rejestracja jest dobrowolna. Każdego użytkownika, który jest zarejestrowany w portalu chronią przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w aktualnym wydaniu Polityki Prywatności FoodFakty, zawsze dostępnej bezpośrednio na portalu.
 3. Użytkownik w ramach korzystania z udostępnionych materiałów przez Klientów ( Sponsorów) poprzez ich konto na Portalu, w momencie rejestracji, uczestnictwa lub pobrania materiałów przekazuje dane osobowe zawarte w odpowiednich formularzach bezpośrednio firmie Klienta / Sponsora danego wydarzenia lub materiału w celu dalszej realizacji zgodnej z wypełnionym formularzem
 4. Użytkownik wypełniając odpowiednie kwestionariusze kontaktowe lub rejestracyjne, czytelnik wypełniając kwestionariusz potwierdza zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz właściciela powierzonego  materiału  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.)
 5. Informacje zawarte w logach systemowych (w tym adres IP) są wykorzystywane przez dział IT Portalu FoodFakty i tylko dla celów technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji o charakterze statystycznym
 • 3

Rejestracja na wydarzenia, pobieranie materiałów, kontakt z firmą poprzez formularz kontaktowy.

 1. Żadna operacja wykonywana przez Użytkownika portalu nie jest transakcją handlową, nie stanowi umowy i nie generuje kosztów dla Użytkownika jeśli nie jest to jednoznacznie określone w treści i użytkownik nie potwierdzi swojej decyzji. W przypadku wydarzeń płatnych wymagane jest zawsze dodatkowo pisemne potwierdzenie przez użytkownika lub wpłata należności z góry. 
 2. Powierzone i udostępnione materiały do pobrania z portalu dostępne są wyłącznie po wcześniejszej rejestracji darmowego konta użytkownika/czytelnika
 3. Rejestracja na wydarzenia odpłatne lub pobranie materiałów odpłatnych jest możliwe wyłącznie poprzez wykupienie Pakietu Premium lub wcześniejszą indywidualną zapłatę.
 • 4

Obowiązki i odpowiedzialność stron

 1. Wszelkie treści umieszczone na portalu i subdomenach, administrowanych przez Prokonsument Sp. z o.o. mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy, chyba, że wyraźnie zastrzeżono co innego.
 2. Portal FoodFakty dokłada wszelkiej staranności, ale nie gwarantuje, że podawane informacje własne oraz dostarczone przez strony trzecie na stronach zarządzanych przez Prokonsument
  Sp. z o.o. są aktualne i kompletne i nie zawierają niezamierzonych przekłamań. Korzystanie z tych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika portalu i subdomeny.
 3. Portal FoodFakty nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez osoby trzecie, w szczególności za treść publikacji i wszelkiego rodzaju ogłoszeń branżowych, jednak zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia treści, bez podania przyczyny i powiadomienia autora, które w sposób rażący naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub/i stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami, a także godziłyby w dobre imię portalu, jego Użytkowników i Klientów.
 4. W granicach dozwolonych prawem, FoodFakty nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone korzystaniem ze stron internetowych należących do Prokonsument Sp. z o.o.
 5. Użytkownik nie może w żaden sposób korzystać w sposób niedozwolony ani rozpowszechniać loginów i kodów dostępu do Portalu uzyskanych od Portalu FoodFakty zgodnie z Regulaminem.
 6. W trosce o jakość merytoryczną i przedmiotową Portalu, FoodFakty zastrzega sobie możliwość poddania treści przesłanych niezbędnym skrótom i korektom, a także - w przypadku, gdy artykuł nie spełnia kryteriów merytorycznych – możliwość przesunięcia publikacji do innej części portalu informacyjnego. Klient wyraża niniejszym zgodę na dokonanie takich zmian w materiale.
 7. FoodFakty nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (przerwy w dostępie lub brak dostępu do sieci Internet).
 8. Portal FoodFakty zastrzega sobie prawo do:
  - przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją treści portalu.
  - wysyłania na adresy elektroniczne Klienta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług.
  - zablokowania dostępu do zasobów Klienta, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami FoodFakty.
  - zaprzestania świadczenia usług w razie nieprzestrzegania przez Klienta Warunków Ogólnych lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie Usług jest niemożliwe z winy Klienta.

FoodFakty nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
- jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Warunkami Ogólnymi lub przepisami prawa,
- informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klienta,
- utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od FoodFakty (działanie osób trzecich)
- szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które FoodFakty nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.)
- podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub w formularzu Zamówienia,
- nieprzestrzegania przez Klienta Warunków Ogólnych.

 • 5

Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. FoodFakty informuje, że jej Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim - znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
  Wśród dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Portal u znajdują się dokumenty chronione prawami autorskimi na rzecz FoodFakty, a także dokumenty do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów.
 2. Publikacje naukowe zamieszczone w Portalu stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. FoodFakty zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części lub całości Umowy w razie stwierdzenia naruszenia lub istnienia zagrożenia naruszenia przez Autora interesów portalu FoodFakty, w szczególności poprzez naruszenie przepisów ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w sytuacji, kiedy świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn dotyczących Autora.
 4. Portal FoodFakty oświadcza, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie lub inne niezbędne umowy do publikacji zamieszczonych w portalu. Korzystanie z Portalu, w tym wykupienie licencji zapewniającej dostęp do publikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Utworów w nim zawartych.
 5. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody FoodFakty. 
  Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Portalu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem. 
  Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a FoodFaktygwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
 6. Jakiekolwiek korzystanie z Utworu lub jego części mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody wydawcy Portalu FoodFakty, udzielonej na piśmie oraz wykupienia licencji i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy.
 7. Jakiekolwiek inne korzystanie z Portalu nie objęte postanowieniami Regulaminu wymaga udzielenia przez Wydawcę odrębnej zgody i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy na piśmie pod rygorem nieważności.
 8. Zawierając umowę o świadczenie usług Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej do materiałów mających charakter utworów przekazanych FoodFakty w celu realizacji umowy oraz że ich wykorzystanie w ramach zawartej Umowy nie naruszy praw osób trzecich.
 9. W razie skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec FoodFakty, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić portal z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jej miejsce do postępowania, a w braku takiej możliwości Klient zobowiązany jest do pokrycia szkód poniesionych przez FoodFakty z tego tytułu w pełnej wysokości.
 10. Klient udziela FoodFakty licencji nieograniczonej w przestrzeni na czas trwania Umowy, zezwalającej na korzystanie z utworów, do których przysługują Klientowi prawa autorskie lub pokrewne, jak również do korzystania ze znaku towarowego w celu zamieszczenia ich w sieci Internet wraz z prawem do udzielenia dalszych licencji partnerom FoodFakty w celu wykonania Umowy.
 • 6

Zasady korzystania z Portalu, konto użytkownika/czytelnika oraz konto klienta.

 1. Portal FoodFakty zapewnia swoim Użytkownikom bezpłatne korzystanie z portalu bez potrzeby rejestracji tylko w zakresie wybranych treści, do korzystania ze wszystkich bezpłatnie udostępnionych treści wymagana jest rejestracja konta użytkownika oraz zalogowanie. Elementy odpłatne są jednoznacznie oznaczone i udostępniane tylko po wcześniejszej opłacie.
 2. W ramach organizowanych wydarzeń sponsorowanych np. webinariów, Portal zastrzega możliwość odmowy użytkownikowi uczestniczenia w wydarzeniu bez podania przyczyny, jeśli to wynika z obawy Sponsora o naruszenie własnych interesów lub zasad konkurencyjności. Niniejszym użytkownik rejestrując się na wydarzenie potwierdza, że wyraził zgodę na przekazanie swoich danych do weryfikacji przez Sponsora ( Klienta)
 3. Klienci/Sponsorzy posiadają na portalu dedykowane konta, akceptacja zarejestrowanych kont klienckich następuje po stronie administratora FoodFaktów.  Korzystanie z usług FoodFaktyi związane z nim podanie informacji w formularzach rejestracyjnych jest całkowicie dobrowolne. FoodFakty mogą odmówić akceptacji rejestracji firmy klienta bez podania przyczyny.
 4. Użytkownik lub Klient, podając dane osobowe w formularzach rejestracyjnym, oświadcza że: 
  a) są one zgodne z prawdą, 
  b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez FoodFakty w celu promocji (marketingu) produktów i firm. 
 5. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się korespondencyjnie na adres: Prokonsument Sp. z o.o.
  02-233 Warszawa, Serwituty 25
 6. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do: 
  a) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, 
  b) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników, 
  c) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta, 
 7. Wiarygodność kont w Portalu nie jest kontrolowana przez FoodFakty.
 8. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o naruszanie Regulaminu, FoodFakty z własnej inicjatywy może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z konta i o koncie.
 9. Konta, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w formularzu rejestracyjnym fałszywych lub niepełnych danych osobowych oraz których Użytkownicy naruszyli Regulamin Portaluu FoodFakty będą blokowane bez możliwości ponownej rejestracji. Foodfakty może usunąć każde konto bez podania powodu.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez FoodFakty konta klientów do celów komercyjnych, w szczególności poprzez: 
  a) wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta klientów, 
  b) dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do listów przychodzących i wychodzących z bezpłatnego konta,
  c) wyświetlania na stronach WWW portalu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do klienta. 
 11. Zabrania się umieszczania materiałów reklamowych i o charakterze komercyjnym bez zgody Portal u FoodFakty
 12. Użytkownik lub klient ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu. 
 13. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z funkcjonowaniem Portal u prosimy kierować na adresy: foodfakty@FoodFakty . FoodFakty udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania drogą elektroniczną w przeciągu 14 dni.
 14. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie FoodFakty
 • 7

Warunki świadczenia usług

Definicje:

„Usługodawca” lub „FoodFakty” lub „Portal”  oznacza wydawcę Prokonsument Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawa na ulicy Serwitutu 25

„Klient” lub „Autor” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę o świadczenie Usług w ramach portalu, działająca jako sprzedawca lub dostawca usług lub produktów;

„Usługa” – podjęcie i spełnienie przez FoodFakty określonych działań na rzecz Klienta

„Zamówienie” – indywidualnie wypełniony formularz lub inna forma pisemna konkretyzująca usługi podpisana przez klienta, mail potwierdzający zakres usług, samodzielnie wprowadzone zmiany w ustawieniach na przypisanym koncie klienta zmieniające zakres usług.

„Umowa” – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Klientem a FoodFakty lub zaakceptowane przez Klienta portalu FoodFakty Zamówienia.

„Użytkownik” – osoba fizyczna korzystająca z usług innych niż Usługi określone niniejszymi Warunkami Ogólnymi, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług droga elektroniczną.

 • 8

Warunki ogólne

 1. Niniejsze Warunki Ogólne określają prawa i obowiązki Stron umów o świadczenie usług, w tym umów o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, zawartych przez przedsiębiorców z portalem FoodFakty.
 2. Niniejsze Warunki Ogólne stanowią integralną część umów o świadczenie usług zawartych z Portalem FoodFakty.
 • 9

Warunki świadczenia usług

 1. W ramach Umowy portal FoodFakty oferuje odpłatnie jak i nieodpłatnie usługi z zakresu publikowania materiałów klienta usług mailingowych, promocyjnych i marketingowych oraz dostępu do portalu i subdomen.

2 Przesłanie zamówienia w każdej dozwolonej formie jest jednoznaczne z  akceptacją regulaminu przez Klienta portalu i oznacza zawarcie umowy na realizację usługi przez portal FoodFakty na zasadach warunków ogólnych zawartych w niniejszym regulaminie.

 1. Zakres usług jest określony szczegółowych ofertach handlowych i ich końcowe uzgodnienia i potwierdzenie jest dopuszczalną formą zamówienia oraz częścią zawartej umowy.
 2. W razie świadczenia usług na czas nieokreślony, umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Umowa zawierana jest z chwilą otrzymania przez FoodFakty Zamówienia złożonego przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i jego potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez wydawcę Portalu.
 4. FoodFakty potwierdza niezwłocznie otrzymanie zaakceptowanego Zamówienia poprzez e-mail lub wystawienie faktury pro-forma i wysłanie jej na adres e-mail Klienta. Fakturę VAT wydawca portalu wystawi niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe.
 • 10

Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. Portal zobowiązany jest do świadczenia usług zamówionych przez Klienta zgodnie z Zamówieniem.
 2. FoodFakty jest uprawniona do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług w razie naruszenia niniejszych Warunków Ogólnych z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
 3. FoodFakty zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w całości lub w części w razie jakichkolwiek zaległości w płatnościach na rzecz FoodFakty.
 4. FoodFakty nie ponosi odpowiedzialności za:

- Rezultat realizowanych projektów na rzecz klientów, w szczególności za zawarcie na ich podstawie jakichkolwiek umów ani za skutków ich nie zawarcia.
- Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Warunkami Ogólnymi lub przepisami prawa
- Informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klienta,
- Podanie przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub w formularzu Zamówienia

 • 11

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient aktywując usługę ma prawo do założenia przez administratora konta na adres e-mail (Login) oraz hasła dostępu do Portalu FoodFakty. Zarówno identyfikator jak i hasło które nie powinny być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym.
 2. Klient zobowiązuje się do niepublikowania Żadnych informacji niezwiązanych tematyką portalu, z wyłączeniem informacji koniecznych do określenia prowadzonej działalności i charakteru przedsiębiorstwa.
 3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za treść informacji zamieszczanych w portalu dotyczących zawartości jego konta.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków płatności określonych w Zamówieniu.
 5. Klient nie jest uprawniony do pobierania zawartości baz danych udostępnionych w Portalu FoodFakty ani wtórnego ich wykorzystywania w całości lub w istotnej części.
 • 12

Regulamin udostępniania informacji o usługach i produktach klienta na Portalu

 1. Wszelkie informacje o klasyfikacji usług oraz szkoleń, które klient decyduje się umieszczać za pośrednictwem portalu, są upublicznione za zgodą i na odpowiedzialność klienta.
 2. FoodFakty nie jest stroną pomiędzy ostatecznych użytkownikiem produktów i usług klientów portalu oraz nie jest w żadnym stopniu gwarantem jakości i rzetelności usług i produktów klientów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy pomiędzy klientem a użytkownikami portalu.
 3. FoodFakty nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy klientami portalu a jego użytkownikami. Wobec tego, FoodFakty. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z skorzystaniem z formularza rejestracyjnego lub zapytania ofertowego. FoodFakty nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania uczestników portalu względem składającego zapytanie.
 4. Klient gwarantuje rzetelność i prawdziwość umieszczanych przez siebie informacji na Portalu.
 • 13

Przekazywanie materiałów do publikacji – Artykuły

 1. Prawa autorskie: przyjmując pracę do zamieszczenia lub druku Prokonsument Sp. z o.o. [Portal  FoodFakty] nabywa prawa autorskie do wydrukowanych i publikowanych w Portalu prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych oraz w Internecie, w dowolnych formatach). 
 2. Autor artykułu zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot regulaminu zamieszczania artykułów w bazie Portal u FoodFakty[artykuł] nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
 3. Autor artykułu oświadcza, że dzieło zostało wykonane osobiście. W przypadku współautora/ów istnieje możliwość zamieszczenia pracy po uprzednim przesłaniu podpisanego oświadczenia o posiadanych prawach autorskich do dzieła [artykułu] oraz ich nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Portal u FoodFakty.
 4. Autor przenosi na Wydawcę Portalu FoodFaktycałość praw majątkowych do dzieła wymienionego w pkt. 1. paragrafu § 8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) utrwalenia
  b) zwielokrotniania określoną techniką, 
  c) wprowadzania do obrotu, 
  d) wprowadzania do pamięci komputera, 
  e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
  f) wystawienia,
  g) wyświetlania, 
  h) najmu,
  i) dzierżawy,
  j) udzielania licencji na wykorzystanie,
  k) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
  l) nadanie za pośrednictwem satelity,
  ł) równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
 5. Nabywca ma prawo dalszej odsprzedaży dzieła w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Autora.
 6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu dzieła, w jakim znajduje się ono w dniu zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich. W przypadkach, gdy Autor dokonał po tym terminie jakichkolwiek zmian dotyczących dzieła, termin ten biegnie od daty dokonania ostatniej zmiany w dziele. 
 7. Strony postanawiają, że zarówno Nabywca jak i Autor są zobowiązani do zachowania 
  w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących dzieła, które mogą zaszkodzić istocie dzieła 
  i przychodom z jego wykorzystania.
 8. Strony postanawiają, że jedynie po stronie Autora leży prawo do decydowania o publikacji dzieła oraz do dokonywania wszelkich zmian mających istotne znaczenie dla integralności i całokształtu dzieła. 
 9. Strony postanawiają, że umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich może rodzić skutki po uprzednim wypełnieniu warunków umowy o dzieło, którego przedmiotem jest owo dzieło.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm. ) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 11. Samodzielne zamieszczenie artykułu na stronie przez Użytkownika jest jednocześnie zgodą na wszystkie punkty regulaminu Zamieszczenia artykułów
 12. Portal FoodFakty nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkownika oraz skutki ich wykorzystywania przez pozostałych Użytkowników. 

Redakcja Portal u zastrzega sobie możliwość nieopublikowania tekstu lub przerwania jego emisji w przypadku pojawienia się zastrzeżeń do zgodności materiału z Prawem Prasowym.

 • 14

Pozostałe materiały zamieszczane przez użytkowników na portalu FoodFakty 

[Dotyczy: Prezentacje, wpisy do Katalogu Produktów i Usług, wpisy do katalogu Firm i Laboratoriów, wpisy do Działu Szkolenia/ Konferencje/ Wydarzenia, banery, oferty pracy]

 1. Portal FoodFakty zastrzega sobie możliwość weryfikacji i usuwania treści publikowanych przez Użytkowników.
 2. Portal FoodFaktynie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkownika oraz skutki ich wykorzystywania przez pozostałych Użytkowników. 
 3. Treści zamieszczane przez Użytkowników chronione są prawami prawno-autorskimi
 4. Treści przesyłane do redakcji Portal uFoodFaktymuszą być zgodne z obowiązującym Prawem Prasowym. 
 5. Redakcja Portal u zastrzega sobie możliwość nieopublikowania tekstu lub przerwania jego emisji w przypadku pojawienia się zastrzeżeń do zgodności materiału z Prawem Prasowym.
 6. Redakcja Portal u zastrzega sobie 3 dni robocze na zamieszczenie materiałów wysłanych przez zleceniodawcę.
 • 15

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje wydawca portalu FoodFakty
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer faksu),
  b) przedmiot reklamacji,
  c) numer i datę zamówienia,
  d) okoliczności uzasadniające reklamację.
  e) Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: foodfakty@FoodFakty, wpisując w temacie wiadomości: „reklamacja” lub faksem na numer + 48 22 343 94 81
 6. FoodFakty dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Klienta. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji lub na numer faksu.
 • 16

Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy Prokonsument Sp. z o.o. a Klientem i są wiążące, o ile Strony w Umowie nie postanowiły inaczej.

Niniejszy Regulamin i Warunki Ogólne są obowiązujące od 01.07.2017, ostatnia korekta w dniu 26.09.2019

Za aktualny Regulamin uznaje się ten, który jest udostępniony na stronie www.foodfakty.pl 

 

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn