Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wysoce zjadliwa grypa ptaków - nowe rozporządzenie

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Ze względu na występowanie w Polsce przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 konieczne stało się wprowadzenie środków zmierzających do ograniczenia rozpsetrzerzeniania się tej choroby. 

Ogólny kontekst

Na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ustanowiono szereg nakazów i zakazów, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7. 

Zakazy 

Na mocy § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia ustanowiono następujące zakazy:

„a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;”.

Nakazy 

Obok zakazów, polski ustawodawca określił także katalog nakazów związanych z utrzymywaniem drobiu, wśród których wymienił: 

„a) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,

d) przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłonię- tym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f) lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,

g) powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,

h) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wy- stąpieniu objawów klinicznych, o których mowa w ust. 3”. 

Ponadto określono również dodatkowe nakazy mające zastosowanie w gospodarstwach utrzymujących drób prowadzących działalność nadzorowaną, polegającą na utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt. Wśród najważniejszych z nich wymienić należy m.in.:

- stosowanie przez osoby wchodzące do budynków, w których jest utrzymywany drób:

a) środków bezpieczeństwa biologicznego i ochrony osobistej, w tym odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

b) oczyszczania i dezynfekcji obuwia;

  • wdrożenie procedur w zakresie zapobiegania przedostawaniu się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania paszy i ściółki oraz przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji;
  • usuwanie padłego drobiu do kontenera lub pomieszczenia przeznaczonych do przetrzymywania zwłok padłego drobiu – nie rzadziej niż raz dziennie;
  • utrzymywanie czystości i porządku wokół budynków inwentarskich oraz miejsc, w których są przechowywane pasza i ściółka, w tym regularne wykaszanie roślinności i uprzątanie pozostałości pasz i ściółki;
  • wyposażenie tego gospodarstwa w wydzielone miejsca do:

a) składowania środków odkażających, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,

b) składowania obornika, paszy i ściółki,

c) przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, w których zapewnia się warunki gwarantujące niezmieniony stan tych produktów, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Uchylenie 

Wskutek uchwalenia niniejszego rozporządzenia, moc utraciło rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie dnia 7 maja 2022 r. 

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000076801.pdf 

 ____________________________________________________________

Konsumenci żywności coraz częściej sięgają po produkty oznakowane rozpoznawalnymi symbolami certyfikacji. Stanowią one gwarancję wysokiej jakości produktu oraz jego szczególnych właściwości. Jakie są najpopularniejsze systemy certyfikacji? Kto może posługiwać się ich logo? Jakie są warunki przystąpienia do certyfikacji np. produkcji ekologicznej albo produktów bezglutenowych? Tego dowiesz się ze szkolenia „Jak prawidłowo certyfikować żywność?”! Link do zapisów dostępny jest pod adresem:

https://foodfakty.pl/szkolenie-jak-prawidlowo-certyfikowac-zywnosc

Na gruncie prawa żywnościowego wyróżnić można kilka rodzajów szczególnych kategorii żywności. Żywność tego rodzaju wydaje się mieć zbliżony charakter do żywności certyfikowanej, jednakże różnica polega przede wszystkim na specyficznych uwarunkowaniach prawnych, które przypisane są do konkretnych kategorii żywności. Chcesz dowiedzieć się jakie akty prawne i przepisy mają zastosowanie w przypadku różnych rodzajów żywności np. suplementów diety, GMO, preparatów do początkowego żywienia niemowląt lub żywność wzbogacana? Zapisz się na szkolenie "Szczególne kategorie żywności - aspekty prawne"! Link do zapisów dostępny jest pod adresem:

https://foodfakty.pl/szkolenie-szczegolne-kategorie-zywnosci-aspekty-prawne 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe Przemysł mięsny

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn