Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zmiana najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

Kategoria: Alerty, Prawo Żywnościowe

Komisja opublikowała rozporządzenie 2020/1255 z dnia 7 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w tradycyjnie wędzonych mięsach i produktach mięsnych oraz w tradycyjnie wędzonych rybach i produktach rybołówstwa, a także w sprawie ustalenia najwyższego dopuszczalnego poziomu WWA w żywności w proszku pochodzenia roślinnego wykorzystywanej do przyrządzania napojów. Dzięki temu możliwe było znowelizowanie przepisów w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz zezwolenie na pewne odstępstwa, dla niektórych państw członkowskich. 

Zgodnie z zasadą ALARA (and. As Low As Reasonably Acievable) najwyższe dopuszczalne poziomy WWA powinny zostać ustalone na najniższym racjonalnie osiągalnym poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu stosowania dobrych praktyk w zakresie wytwarzania i rolnictwa/rybołówstwa. Jednakże nawet pomimo próby zastosowania dobrych praktyk wędzarniczych, w niektórych państwach członkowskich, obniżone poziomy WWA okazały się niemożliwe do osiągnięcia. Sytuacja ta miała miejsce w odniesieniu do tradycyjnie wędzonych mięs i produktów mięsnych  Irlandii, Hiszpanii, Chorwacji, na Cyprze, Łotwie, w Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie, a w przypadku tradycyjnie wędzonych ryb i produktów rybołówstwa w Irlandii, na Łotwie, w Rumunii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie. Z tego względu konieczne było wprowadzenie pewnych odstępstw w tym zakresie.

W ramach dozwolonego odstępstwa możliwe jest zezwolenie na wprowadzanie do obrotu przez państwa członkowskie na swoich rynkach tradycyjnie wędzonych mięs i produktów mięsnych, wędzonych na swoim terytorium i przeznaczonych do spożycia na swoim terytorium oraz wykazujących poziomy WWA wyższe od poziomów. Produkty mogą zostać dopuszczone do obrotu, „o ile produkty te są zgodne z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami stosowanymi przed dniem 1 września 2014 r., tj. 5,0 μg/kg w odniesieniu do benzo(a)pirenu oraz 30,0 μg/kg w odniesieniu do sumy benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu:

— Irlandia, Chorwacja, Cypr, Hiszpania, Polska i Portugalia: tradycyjnie wędzone mięsa i produkty mięsne,

— Łotwa: tradycyjnie wędzone mięso wieprzowe, mięso z kurczaka wędzone na gorąco, kiełbasy wędzone na gorąco i mięso zwierząt dzikich wędzone na gorąco,

— Republika Słowacka: tradycyjnie wędzone mięso solone, tradycyjnie wędzony bekon, tradycyjnie wędzona kiełbasa (klobása), przy czym »tradycyjnie wędzone« oznacza uzyskiwanie dymu poprzez palenie drewna (polan, trocin, zręb­ków) w wędzarni,

— Finlandia: mięsa i produkty mięsne tradycyjnie wędzone na gorąco,

— Szwecja: mięso i produkty mięsne wędzone nad żarzącym się drewnem lub innymi materiałami roślinnymi”. 

Natomiast w przypadku tradycyjnie wędzonych ryb i produktów rybołówstwa, wędzonych na swoim teryto­rium i przeznaczonych do spożycia na swoim terytorium oraz wykazujących poziomy WWA wyższe od poziomów określonych w załączniku pkt 6.1.5, również możliwe jest dopuszczenie ich do obrotu, „o ile produkty te są zgodne z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami stosowa­ nymi przed dniem 1 września 2014 r., tj. 5,0 μg/kg w odniesieniu do benzo(a)pirenu oraz 30,0 μg/kg w odniesieniu do sumy benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu:

— Łotwa:ryby tradycyjnie wędzone na gorąco,

— Finlandia: małe ryby i produkty rybne z małych ryb tradycyjnie wędzone na gorąco,

— Szwecja: ryby i produkty rybne wędzone nad żarzącym się drewnem lub innymi materiałami roślinnymi”.

Nowością jest dodanie nowej kategorii produktów podlegającym przepisom rozporządzenia w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), którą jest żywność w proszku pochodzenia roślinnego do przyrządzania napojów, z wyłączenim ziarna i włókna kakao oraz produktów pochodnych przeznaczonych do stosowania jako składnik w środkach spożywczych.

Środki spożywcze, które weszły do obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 2020/1255, czyli do dnia 28 września 2020 roku, mogą funkcjonować w obrocie do dnia 28 marca 2021 roku. 

Wybierz obszar: Alert NDP Dodatki i składniki Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego m.in. "Ewolucja polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywnościw kontekście ochrony zdrowia ludzkiego", "Żywność ekologiczna a ochrona zdrowia ludzkiego", "The Common Agricultural Policy as an example of harmonization of law in the European Union". Dwukrotna beneficjentka stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn